Vad var franska revolutionen ?

vad var franska revolutionen ? Vad hände efter franska revolutionen, Franska revolutionen sammanfattning, Orsaker till franska revolutionen, När var franska revolutionen, Franska revolutionen viktiga personer, Napoleon franska revolutionen, Amerikanska revolutionen, Fransk revolutionär

Vad ville man uppnå med franska revolutionen?

Genom Napoleons lag, Code Napoléon (införd 1804), som byggde på de revolutionära tankarna om frihet, jämlikhet och broderskap, gjordes alla människor i Frankrike lika inför lagen. Även religionsfriheten slogs fast. Den franska revolutionen medförde också att kvinnornas ställning i samhället stärktes.

Vad ledde den franska revolutionen till?

Revolutionen innebar att första franska republiken utropades 1792, men hade även stor inverkan på övriga Europa och världen, och definieras som början på senmodern tid. Revolutionen ledde till att feodala privilegier avskaffades, samhällen sekulariserades, metersystemet spreds och att total krigföring uppfanns.

Vilka var franska revolutionens slagord och vad betyder de?

Frihet, jämlikhet, broderskap

  • Den franska flaggan började användas under franska revolutionen och färgerna förknippas med revolutionens slagord frihet (blå), jämlikhet (vit) och broderskap (röd). …
  • Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Fle

Var franska revolutionen lyckad?

Hela det franska samhällssystemet omdanades i sina grundvalar samtidigt som de revolutionära idéerna spreds långt utanför landets gränser. Ute i Europa kom dessa revolutionsidéer bland annat att förändra folkets syn på adelns, kyrkans och kungamaktens rätt att styra över alla andra.

Vilka tjänade mest på revolutionen?

Ge någon förklaring till att borgarklassen tjänade mest på revolutionen. De var de som dragit igång revolutionen genom att kräva att nationalförsamlingen bildades. De hade redan utbildning och pengar. Efter revolutionen fick de en allt större politisk och ekonomisk roll.

Vilka grupper vann på franska revolutionen?

Följderna av franska revolutionen: Kungen och frälset förlorade sina privilegier. Folket tog makten och styrde landet genom Nationalförsamlingen. Alla män blev jämlika inför lagen. Mänskliga rättigheter infördes.

Hur påverkade franska revolutionen samhället?

Stånds- och privilegiesamhället avskaffades, livegenskapen försvann, slaveriet avskaffades i kolonierna, visserligen endast som en pappersreform 1794, men det var borta 1848. Mänskliga rättigheter var nu lag i Frankrike – trots att kvinnorna skulle få vänta till 1945 innan de fick rösträtt.

Vad har vi kvar från franska revolutionen?

Detta fick även långtgående konsekvenser vad gäller politiken, bland annat genom revolutioner i andra europeiska länder. Napoleon och hans arméer tog nämligen med sig sina idéer om jämlikhet till de ockuperade länderna. Detta ledde till att folket fick mer makt även i dessa länder.

Hur påverkar franska revolutionen idag?

Till slut gjorde folket uppror mot kungen genom en revolution som startade 1789. Revolutionen var blodig och många människor blev avrättade, till exempel kungen och drottningen. Den franska revolutionen blev en av flera viktiga händelser som påverkade demokratins utveckling i Europa och även i Sverige.