Vilka är reglerna för ett delegeringsbeslut ?

vilka är reglerna för ett delegeringsbeslut ? Delegera arbetsuppgifter, Definition delegering, Vårdhandboken

Vilka regler och lagar gäller delegering?

Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan, ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Regler om hur delegering ska gå till finns främst i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.28 jan

När gäller en delegering?

Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det. Många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården har inte särskilda regler om vem som får göra dem och kan alltså fördelas utan delegering.30 aug

Vilket ansvar har den som delegerar?

Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Både den som delegerar och den som tar emot en delegering har ett personligt yrkesansvar i delegeringsförfarandet.

Vilken lag går delegering under?

Möjligheten att delegera en uppgift I Patientsäkerhetslagen står också att den som är hälso- och sjukvårdspersonal får delegera en arbetsuppgift till någon annan, men bara om det är förenligt med kravet på en god och säker vård.14 apr

När får man inte delegera?

Delegering får inte användas för att lösa brist på personal, av slentrian eller av ekonomiska skäl. Delegering får alltså inte användas för att lösa bemanningsproblem.

Måste en delegering vara skriftlig?

Delegeringsbeslutet ska vara skriftligt och undertecknas av både den som ger delegeringen och den som mottar den. Delegeringsbeslutet ska som huvudregel dokumenteras innan arbetsuppgiften utförs av den som mottagit delegeringen. Den som fått en delegering får aldrig delegera vidare uppgiften till någon annan.

Vem gör bedömningen att en delegering kan ske?

Verksamhetschefen beslutar utifrån vårdgivarens beslut vilka delegeringar som är aktuella inom dennes verksamhetsområde. Det ska alltid vara förenligt med en god och säker vård och med patientens bästa i centrum.

Får man ta emot en muntlig delegering?

* Förr var det vanligt med muntliga delegeringar. I dag måste alla delegeringar vara skriftliga. Enda undantaget är akuta nödsituationer.