Vilka konsekvenser kan fetma leda till för samhället ?

vilka konsekvenser kan fetma leda till för samhället ? Obesity, Child obesity

Vilka kostnader samhället har på grund av övervikt?

Kostnaden för fetma i Sverige var 25 miljarder kronor år 2016 med beräkningar enligt Världshälsoorganisationen WHO:s rekommenderade metod. Individen och samhället i stort bär merparten av kostnaden medan kostnader i hälso- och sjukvården svarar för mindre än 20 procent av de totala kostnaderna

Hur stora är kostnaderna i samhället för fetma i Sverige?

Övervikt och fetma orsakar en stor del av sjukdomsbördan i Sverige och den årliga kostnaden för fetma beräknas till över 70 miljarder kronor. Övervikt och fetma åtföljs av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, vissa cancerformer samt förtida död.

Vilka är orsakerna till ökningen av fetma?

Övervikt kan ibland bero på hormonsjukdomar som påverkar aptiten och ämnesomsättningen. Även vissa sjukdomar som minskar en persons möjlighet att vara fysiskt aktiv kan leda till övervikt, till exempel kroniska ledsjukdomar. Många psykiska sjukdomar ökar också risken för fetma. Det gäller till exempel depression.

Hur kan övervikt och fetma förebyggas?

Fetma kan i princip förebyggas genom att, med långsiktiga strategier, grundlägga kostvanor som motsvarar energibehovet och/eller genom ökad fysisk aktivitet.

Hur många dör av fetma?

Forskarna drar slutsatsen att den globala sjukdomsbördan av högt BMI ökat under de här åren. Och att övervikt och fetma bidrog till fyra miljoner dödsfall globalt under 2015, vilket utgjorde ungefär 7 procent av alla dödsfall.

Vad är riskerna med fetma?

Övervikt och fetma ökar risken för typ 2-diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom, men även social stigmatisering och dess konsekvenser. För barn och unga med övervikt och fetma är risken stor att övervikt och fetma kvarstår i vuxen ålder, men också att det påverkar den fysiska och psykiska hälsan.