Vilka olika personer eller roller ingår i en svensk rättegång ?

vilka olika personer eller roller ingår i en svensk rättegång ? Hur går en rättegång till, Vem är den tilltalade, Vem är målsägande, Rättegångsbalken, Part I rättegång Actor, Målsägandebiträde, Rättegångsförhandling, Rättegångssal

Vilka är med i rättssalen?

Lär dig mer om olika personer i rättssalen

  • Rättens ordförande. Rättens ordförande är en jurist som leder domstolsförhandlingen. …
  • Målsägandebiträde. I vissa fall kan rätten utse ett målsägandebiträde som hjälper målsäganden och för dennes talan före och under rättegången. …
  • Åklagare.

Hur många nämndemän i en rättegång?

Vid förhandling (rättegång) i tingsrätt deltar tre nämndemän under ledning av en juristdomare, rättens ordförande. Vid förhandling i hovrätt deltar två nämndemän och tre juristdomare. Mål och ärenden avgörs utifrån vad som kommer fram under själva förhandlingen vilket innebär att nämndemännen inte läser material innan.24 nov

Vilka arbetar i tingsrätten?

Vid Attunda tingsrätt arbetar omkring 150 personer. Tingsrättens chef är lagmannen. Lagmannen är en ordinarie domare och samtidigt administrativ chef för tingsrätten. Lagmannen har det övergripande ansvaret för tingsrättens verksamhet men deltar även i den dömande verksamheten.26 okt

Vilka är part i ett brottmål?

Beteckning på den som uppträder på var sin sida i en rättegång, i brottmål åklagare respektive tilltalad, dvs. den som är åtalad.

Vilka ingår i en rättegång?

De som ska döma i målet (rätten) består normalt av en utbildad juristdomare och tre lekmannadomare (nämndemän). Utöver dessa personer deltar även en protokollförare. Åklagaren är närvarande personligen eller via videolänk. Även den misstänkte och dennes försvarsadvokat kallas till rättegången.

Hur fungerar en rättegång i Sverige?

Som brottsoffer kallas du under rättegången för målsägande och sitter bredvid åklagaren. Om du funderar över något kan du fråga åklagaren. Åklagaren berättar hur åklagaren anser att brottet har gått till. Därefter får först du som målsägande berätta om händelsen, sedan den tilltalade och slutligen eventuella vittnen.

Vilken roll har försvararen?

Försvarsadvokatens roll

Försvarsadvokatens uppgift är att tillvarata den misstänktes rättigheter. Det innebär att försvararen ?med nit och omsorg ska verka för sakens rätta belysning?. En försvarsadvokat bistår dig under förundersökningen, närvarar vid polisförhör och för din talan under förhandlingen i domstol.

Vilka närvarar vid en rättegång?

Den som besöker en rättegång utan att vara en part eller ett vittne kallas för åhörare. Alla rättegångar är offentliga vilket innebär att vem som helst har rätt att närvara som åhörare. Ibland sker en del av förhandlingen bakom stängda dörrar vilket innebär att inga åhörare får följa rättegången.

Vem är part och motpart?

Part är en juridisk beteckning på den som antingen är kärande, det vill säga den som stämt i ett mål, eller svarande i målet. Målsägande eller den som är misstänkt för mobbning kan också vara part i mål som framgår av RÅ 1997 ref.