Vilka regler gäller för delegering ?

vilka regler gäller för delegering ? Vårdhandboken, Delegera arbetsuppgifter

Vilka regler och lagar gäller delegering?

Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan, ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Regler om hur delegering ska gå till finns främst i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.28 jan

Vilken lag går delegering under?

Möjligheten att delegera en uppgift I Patientsäkerhetslagen står också att den som är hälso- och sjukvårdspersonal får delegera en arbetsuppgift till någon annan, men bara om det är förenligt med kravet på en god och säker vård.14 apr

Vilket ansvar har den som delegerar?

Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Både den som delegerar och den som tar emot en delegering har ett personligt yrkesansvar i delegeringsförfarandet.

Vilken lag regleras bestämmelser kring delegering för överlämnande av läkemedel?

HSLF-FS 2017:37 innehåller bestämmelser om behörighet att iordningsställa, administrera och överlämna läkemedel. I 9 kap. HLSF-FS 2017:37 finns bestämmelser om delegation. Iordningsställande och administrering eller överlämnande av läkemedel får delegeras inom hälso- och sjukvården med undantag för ambulanssjukvården.6 feb

När får man inte delegera?

Delegering får inte användas för att lösa brist på personal, av slentrian eller av ekonomiska skäl. Delegering får alltså inte användas för att lösa bemanningsproblem.

Hur länge håller en delegering?

Beslut om delegering fattas för en viss tid, högst ett år, och ska bevaras i minst tre år efter att de upphört att gälla. Varje myndighet kan dock ha olika regler om hur länge beslutet ska bevaras. Delegeringsbeslutet ska vara skriftligt och undertecknas av både den som ger delegeringen och den som mottar den.

Måste man ha delegering?

Men är detta verkligen en arbetsvägran? Säger inte hälso-och sjukvårdslagen att man inte får tvinga en vårdpersonal att ta på sig en delegering? SVAR: Du har rätt i att huvudregeln i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inte får ske mot någons vilja.

Vad står det i HSL 4?

4 § För hälso- och sjukvård som kräver intagning vid vårdinrättning ska det finnas sjukhus. 5 § Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar vilken hälso- och sjukvård som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många enheter sådan vård ska bedrivas.